Algemene voorwaarden

Zekerheid voor alles

Artikel 1: Definities
1.1 'Newryde': de onderneming die auto detailleringsservices aanbiedt, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85661902, gevestigd op Collseweg 22a, 5674 TR te Nuenen, Nederland.

1.2 'Klant': de natuurlijke of rechtspersoon die met Newryde een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten, inclusief diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen tussen Newryde en de klant.

2.2 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en prijzen
3.1 Alle offertes en prijzen van Newryde zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

3.2 Indien er geen acceptatietermijn is gesteld, kan Newryde het aanbod onmiddellijk na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

Artikel 4: Betaling
4.1 De klant dient binnen een door Newryde aangegeven termijn na factuurdatum te betalen, op een door Newryde aangegeven wijze. Als geen specifieke termijn is aangegeven, dient de klant binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen.

4.2 Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Newryde zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Newryde zal het werk uitvoeren op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn.

5.2 Newryde heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, als dit naar haar oordeel een goede of efficiënte uitvoering van de overeenkomst bevordert.

Artikel 6: Klachten
6.1 Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de klant binnen 7 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Newryde.

6.2 Als de klacht gegrond is, zal Newryde de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Newryde is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van Newryde. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico.

7.2 Newryde is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8: Overmacht
8.1 In geval van overmacht heeft Newryde het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.

Artikel 9: Privacy
9.1 Newryde verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de op de datum van de uitvoering van de overeenkomst geldende privacyverklaring.

9.2 Newryde neemt daarbij de van toepassing zijnde privacywet- en regelgeving in acht.

Artikel 10: Verkoop van Producten
10.1 Alle producten die door Newryde worden verkocht, blijven eigendom van Newryde totdat de klant volledig aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, inclusief eventuele schadevergoedingen, kosten, rente en boetes uit alle gesloten overeenkomsten.

10.2 De klant is verplicht de geleverde producten zorgvuldig te bewaren, op een manier waarop duidelijk blijkt dat het eigendom van Newryde is, tot alle betalingsverplichtingen zijn nagekomen.

10.3 Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of Newryde goede redenen heeft om te vrezen dat hij deze niet zal nakomen, is Newryde gerechtigd de geleverde producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen. Na terugname zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke aankoopprijs, verminderd met de kosten van terugname.

Artikel 11: Levering
11.1 Levering van producten vindt plaats op de locatie van Newryde. Dit betekent dat de klant verantwoordelijk is voor alle kosten die worden gemaakt na het verlaten van de locatie van Newryde, zoals verzendkosten, verzekering en invoerrechten.

11.2 De klant is verplicht de gekochte producten te accepteren zodra deze op de afgesproken locatie worden afgeleverd, of zodra deze volgens de overeenkomst beschikbaar zijn. Indien de klant de producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van de klant.

Artikel 12: Retourneren
12.1 De klant heeft het recht om binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

12.2 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Newryde.

Artikel 13: Behandeling van voertuigen
13.1 Newryde zal de voertuigen van de klant met de grootste zorg behandelen. Alle voertuigen worden bij ontvangst geïnspecteerd en eventuele bestaande schade wordt genoteerd.

13.2 De klant is verantwoordelijk voor het melden van eventuele bestaande schade of speciale kenmerken van het voertuig voordat de behandeling begint. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, mechanische problemen, elektrische problemen, carrosserieschade, interieurschade, en andere problemen die de veilige en normale bediening van het voertuig kunnen beïnvloeden.

Artikel 14: Schade
14.1 Indien tijdens de behandeling van de auto door Newryde schade aan de auto ontstaat als gevolg van opzet of grove nalatigheid van Newryde, zal Newryde de kosten van reparatie dragen. Newryde heeft echter het recht om de reparatie zelf uit te voeren of een derde partij te kiezen om de reparatie uit te voeren.

14.2 Newryde is niet aansprakelijk voor enige schade die tijdens de behandeling ontstaat als gevolg van niet vooraf door de klant gemelde bestaande schade of speciale kenmerken van de auto. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, mechanische of elektrische storingen, of carrosserie- of interieurschade.

14.3 Eventuele schade moet door de klant binnen 48 uur na het ophalen van de auto worden gemeld. De klant moet Newryde voldoende gelegenheid bieden om de gemelde schade te onderzoeken.

ProDonk © 2023 | Algemene Voorwaarden | FAQ